Новини от МИГ Преспа

автор: 
Екип НСМ

Със заповед на изпълнителния директор на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна  група Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе” обяви покана за набиране на проектни предложения по мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия‘‘ от Стратегията за местно развитие.

Срокът за подаване на проектни предложения е от 20.06.2013 г. до 17.09.2013 г.

Бюджетът, наличен по мярката, е 573 729,65 лева.

Допустимите кандидати са: 

  • физически лица, Еднолични търговци (ЕТ) и Юридически лица (ЮЛ), които са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средни предприятия,
  • имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на територията на общините Баните, Лъки или Чепеларе;
  • не са регистрирани като земеделски производители и са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите (само за физическите лица).

До 15.07. тече прием на заявления и по мерки 121, 122, 123, 226, 311, 313, 321 и 322. Общият разполагаем финансов ресурс по тези мерки е в размер на 1 760 698,81 лева. 

Източник: http://www.migprespa.com/?p=1343