Сътрудничество

Транснационалните и вътре-териториалните елементи на ПРСР могат да играят голяма роля за развитието на селските райони в страната. Транснационалното и вътре-териториалното сътрудничество е нова област на взаимодействие в рамките на Ос ЛИДЕР.

Основните бенефициенти - местните инициативни групи - имат нужда от значителна помощ и подкрепа, както за изготвянето на предложения за проекти, така и за изграждане на капацитет за изпълнение на проектите.  

Звеното за управление на НСМ ще окаже помощ на МИГ в разработване на критерии за подкрепа на проекти за между-териториално и транснационално сътрудничесвто.
Звеното за управление на НСМ ще организира работна среща за набиране на идеи и обсъждане на интегрирани проекти.