Тематична работна група 4

Една от основните дейности на ЗУ на НСМ, е създаване на Тематични работни групи (ТРГ), работещи в рамките на НСМ в България. ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ или регионалните и местни координатори. Работата на ТРГ всяка година от тригодишния период, трябва да завършва с писмен доклад или анализ с предложение и препоръки за решаване на обсъжданите проблеми или теми.

Работата в тематичната работна група е на доброволен принцип, като в рамките на нейното действие се предвиждат  едно-две заседания годишно за обсъждане на предложенията и финализиране на разработения доклад. Тематичната работна група се състои минимум от 6 и максимум от 12 експерти. В случай, че заявилите желание експерти са повече, се избират по двама експерти от район за планиране. Тематичната работна група избира председател, а работата й се координира и подпомага  от експерти на ЗУ на НСМ. 
 
След анализиране на постъпилите предложения за теми  темите, свързани с подхода ЛИДЕР, се сформира тематична работна група на тема „Приложение на подхода ЛИДЕР в България. Предизвикателства при прилагането му в България в периода 2007 – 2013 г. – научени уроци за бъдещия програмен период”. 
 

ВАЖНО: ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ТРГ 4

На 25.06.2013 г. се проведе първата работна среща на ТРГ 4 "Приложение на подхода ЛИДЕР в България. Предизвикателства при прилагането му в България в периода 2007 – 2013 г. – научени уроци за бъдещия програмен период". Членовете на ТРГ 4  обсъдиха очакванията от работата и резултатите на групата, и прецизираха темата върху която ще се съсредоточи дейността им.

Ако желаете да се включите с коментари и становища по темата, моля изпращайте ги на ел.поща office@nsm.bg. Информация относно предстоящата дейност на ТРГ ще бъде публикувана периодично в секцията на ТРГ

ВАЖНО: ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА,  23.08.2013.
На 23.08.2013 г. в София се състоя втората работна среща на ТРГ 4 "Приложение на подхода ЛИДЕР в България. Предизвикателства при прилагането му в България в периода 2007 – 2013 г. – научени уроци за бъдещия програмен период".
В срещата участваха членовете на ТРГ 4, експерти от МЗХ-ДРСР, МТСП и ЕМРСР.
Беше обсъдено програмирането на ПРСР 2014-2020г. от перспективата на подхода ЛИДЕР, както и възможностите за интегрираност и общите цели на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.