ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА, 23.08.2013.

На 23.08.2013 г. в София се състоя втората работна среща на ТРГ 4 "Приложение на подхода ЛИДЕР в България. Предизвикателства при прилагането му в България в периода 2007 – 2013 г. – научени уроци за бъдещия програмен период"..
 
В срещата участваха членовете на ТРГ 4 - представители на МИГ Брезово - Братя Даскалови, МИГ Тракийско-Родопска яка, МИГ Раковски, МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур, МИГ Попово, МИГ Исперих, МИГ Преспа и МИГ Троян и Априлци.
 
Срещата откри Мира Милева от Звеното за управление на НСМ.
 
Стефан Спасов от Дирекция "Развитие на селските райони", Министерство на земеделието и храните, обсъди с участниците програмирането на ПРСР 2014-2020 от перспективата на подхода ЛИДЕР.
 
Гергана Колешанска, н-к отдел "Програмиране и планиране" в Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" в Министерство на труда и социалната политика, представи възможностите за интегрираност и общите цели на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и възможностите за сътрудничество и финансиране на някои дейности на местни инициативни групи по ЛИДЕР по ОПРЧР 2014-2020 г.
 
Димитрина Павлова и Калемия Нинова от дирекция "Развитие на селските райони" в Министерство на земеделието и храните взеха активно участие в дискусиите, като представиха изискванията на предложението на регламент на Европейската комисия и на Съвета за новите програми за развитие на селските райони.
 
Марина Бракалова, експерт по ЛИДЕР на Европейската мрежа за развитие на селските райони, направи преглед на ситуацията в останалите европейски страни във връзка с подхода ЛИДЕР, както и новия подход "Водено от общностите местно развитие".