За НСМ

Всяка страна-членка създава Национална селска мрежа, която обединява всички организации и административни органи, работещи в областта на развитие на селските райони, съгласно чл. 68 от Регламент на Съвета (ЕС) №1698/2005 г.

Националната селска мрежа в България действа съгласно националния контекст и политика за развитие на селските райони, както и  административната и социалната култура на заинтересованите страни на местно, регионално и национално ниво с оглед посрещане на съществуващите нужди на членовете й.  

Националната селска мрежа се създава като партньор на Министерството на земеделието и храните при определяне на приоритетите в развитието на селските райони, промените, които трябва да се направят в действащата политика с оглед подобряване на ефекта от нейното провеждане; подобряването на  диалога с гражданското общество, разширяване на участието във вземането на решения и в процеса на планиране, програмиране, наблюдение и изпълнение на политиката за развитие на селските райони.
 
С оглед подпомагане на дейността на Националната селска мрежа и нейните членове, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. регламентира и създаването на необходимите структури за осъществяване на работата на мрежата като Звеното за управление на НСМ в България. 
 
Много важно е да се подчертае, че Звеното за управление е само инструмент за улесняване и подпомагане на дейността на Националната селска мрежа в България.
 

План за действие