Звено за управление

Всяка страна-членка може да избере дали необходимата структура за управление на НСМ да бъде създадена в рамките на компетентните национални органи или да бъде избрана чрез конкурсна процедура съгласно чл. 41 от Регламент 1974/2006 г.

Програмата за развитие на селските райони постановява, че техническото подпомагане и оперативната координация между участниците в Националната селска мрежа ще се осъществява от Звено за управление, като дейностите по мрежата ще се финансират в рамките на ПРСР със средства от техническата помощ.

В България функциите на Звеното за управление са поети от Управляващия орган на ПРСР до избора на външен изпълнител през ноември 2012 г. (За повече информация вижте История на мрежата.)

От месец ноември 2012 г. Звеното за управление на НСМ се представлява от екипа на проект „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на националната селска мрежа”.

Ролята на звеното за управление на НСМ е да създаде условия за успешна комуникация и насърчаване на сътрудничеството между физическите лица, организации и институции, имащи отношение към развитието на селските райони на всички нива – местно, регионално, национално и европейско.

Конкретни функции на Звеното за управление на НСМ:

  1. Техническа и/или методическа помощ за участниците в НСМ;
  2. Подкрепа за междутериториално и транснационално сътрудничество;
  3. Обмен на информация между националните селски мрежи и мрежата на ЕС;
  4. Набиране и разпространение на добра практика от страната и ЕС;
  5. Комуникация и публичност;
  6. Информация за всекидневното управление на ЗУ.

Неразделна част от екипа на Звеното за управление на НСМ са 28 регионални координатори. Те действат като информационна точка и канал на НСМ за съответната област. На областно ниво осигуряват връзка с други мрежи и/или отделни  участици в развитието на селките райони. РК насърчават набиране на членове и насърчават включване на членовете на мрежата на регионално ниво в изпълнение на Плана за действие на мрежата, участват в идентифицирането на добри практики от прилагането на Програмата за развитието на селските райони, организиране и провеждане на регионални мероприятия, залегнали в Плана.

Контакти и екип на ЗУ:
гр. София, бул. "Драган Цанков" 36
ИНТЕРПРЕД СТЦ, офис Б/ 106
(сп. „Жолио Кюри” на метрото, срещу х-л „Москва”)
Телефон: 02 969 32 22
Факс: 02 969 32 26
office[at]nsm.bg

Екип на ЗУ

Панайотис Патрас
Ръководител Екип
ppatras[at]nsm.bg

Янка Казакова
Заместник Ръководител екип
Cпециалист по опазване на околната среда и устойчиво развитие
ykazakova[at]nsm.bg

 Мариана Милтенова
Специалист по конкурентоспособност в земеделския сектор
mmiltenova[at]nsm.bg

Мария Юнакова
Специалист по интегрирано развитие на регионите
myunakova[at]nsm.bg

Здравко Сечков
Специалист по местно самоуправление и подхода “ЛИДЕР”
zsechkov[at]nsm.bg

Мира Милева
Координатор
mmileva[at]nsm.bg

 Мария Топчиева
Асистент-координатор
office[at]nsm.bg

 Росица Райчева
Специалист “Връзки с обществеността”
rraycheva[at]nsm.bg

Людмил Иванов
Информационен специалист
ludmil.p.ivanov[at]gmail.com

28 регионални соординатори