Членство в НСМ

Националната селска мрежа обединява физическите лица, организациите и административните органи, интересуващи се и участващи в развитието на селските райони:

  • Физическите лица и организациите представляват различните категории бенефициенти и други заинтересовани лица в рамките на Програмата за развитието на селските райони.
  • Административните органи са Министерство на земеделието и неговите регионални и местни структури; други министерства и държавни агенции и техните регионални структури, имащи отношение към развитието на селските райони; общини и кметства.

Изградените местни инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР традиционно са активни членове на Националните селски мрежи в страните-членки на ЕС.

Участието или членството в Националната селска мрежа е доброволно и не изисква заплащане на членски внос или други парични вноски.

Националната селска мрежа зависи от активното и ефективно участие на своите членове!

Регистърът на членовете на мрежата предоставя актуална информация за всички физически лица, организации и административни органи, интересуващи се от развитието на селските райони, заявили своето желание да участват в работата на мрежата от 2006 г. до сега.

Към настоящият момент регистъра на членовете на НСМ включва над 700 члена.  

Звеното за управление на НСМ започна процедура за потвърждаване на членство от периода 2006-2007 г. Основните причини за това са, че за период от 6-7 години е възможно да са настъпили промени, както в желанието за членство, в позициите, които заемат членовете, организициите, които представляват, така също и промяна в интересите към определени теми, оси от ПРСР и тематичните работни групи. За някои от членовете липсват и данни за контакт. 

Желанието ни НСМ да бъде по-полезна на своите членове е в основата на проучването на настоящите интереси и нужди на членовете й.

Ако желаете да препотвърдите членството си Ви каним да попълните отново заявката за членство и приложения въпросник.