Добри практики

Добрата практика е процес или методология, който представлява най-ефективния начин за постигане на поставените цели. 

„Добрата практика” е термин, който специално се използва  в европейското законодателство и се отнася за определяне на собствени методики и дейности,  за подбор и популяризиране на "добри" практики за развитие на селските райони в страните членки.  Един проект се определя за „добра практика”, ако съществува пряка връзка между извършените дейности и очаквания краен резултат.

Като цяло, същността на определянето и споделянето на „добрите практики” е да се учим от опита на другите и да използваме натрупаните знания в нашите собствени дейности. Добрите практики могат да служат като източник за вдъхновение и пример и да подскажат нови подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.

Именно затова Националната селска мрежа насърчава представянето и разпространението на добри практики от всички приоритетни области на прилагане на ПРСР, както и от други програми и дейности, свързани с развитието на селските райони.

Ако считате, че изпълняваните от Вас дейности и проекти могат да бъдат определени като добра практика, моля попълнете нашия формуляр и ни го изпратете на ел. поща office@nsm.bg

Показатели за определяне на добрата практика:

Ефективност:             Степен на постигане на целите при съпоствяне на действителните и
                                     планирани резултати от проекта;

Устойчивост:             Проектът има позитивно въздействие и в трите основни направления
                                    – иконоимическо, социално и екологично;

Иновация:                  Стимулира и насърчава прилагането на нови идеи, подходи и
                                    решения в сектора или в района, в който се прилага;

Свързаност:               Създава връзки с други проекти и бизнеси от района, в който се
                                     прилага;

Повторяемост:          Възможност за прилагане в други условия и райони;

Надграждане              Възможност за надграждане и развитие на дейността.