Въпроси и отговори

Въпросите, които постъпват по електронната поща, с обикновена поща, при запитвания и срещи в националния и регионалните офиси на ЗУ на НСМ се регистрират в т.нар. Регистър на въпросите. Въпросите се разглеждат от екипа експерти на звеното. Отговорите се подготвят и се изпращат на подателя в срок до 10 работни дни от датата на постъпване на питането. Въпросите и отговорите се публикуват в секция Въпроси и Отговори на сайта на НСМ.

11 март 2013
Христо Иванов, консултант

В изпълнение на член 68 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕС) No 1698/2005 от 20 септември 2005 за подкрепа развитието на селските райони, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), всяка страна-членка определя условия и подход за създаване на...

11 март 2013
Христо Иванов, консултант

"НСМ се състои от участници или членове на мрежата и звено за управление (ЗУ) на НСМ. Участниците/членовете на НСМ се представят в две общи категории:

1. Организации, които представляват различните категории потенциални...

11 март 2013
Христо Иванов, консултант

Участието или членството в НСМ е на доброволен принцип и всички членове на мрежата са равнопоставени участници. За участие или членство в НСМ се попълва заявка по образец, която се изпраща на адреса на ЗУ на НСМ по електронната поща или с  обикновена поща, на...

24 март 2013
Красимира Стоянова

Можете да влезете в уеб-страницата на Mинистерство на земеделието и храните, да намерите рубрика „Обща селскостопанска политика”, след това, „Директни плащания” и да  разберете в зависимост от вашия статус (...