Информация за ПРСР (2007-13 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"


Основните цели на Програма за развитие на селските райони на Република България 2007-2013 г.обобщено могат да се формулират така  :

  1.  Да се разработи конкурентоспособно и основано на иновациите селско стопанство, горско стопанство и хранително –вкусова промишленост;
  2. Да се опазят природните ресурси и околната среда на селските райони;
  3.  Да се подобри качеството на живот и да се създаде по-голямо многообразие от възможности за заетост в селските райони, чрез  създаване на условия за развитие на дребния и среден бизнес,, да се подобри социалната инфраструктура и икономическото състояние на селските общини в България
  4.  Да се изгради местен капацитет  и да се подобри местното самоуправление;  

ПРСР е разработена така, че да се изпълнят 30 мерки от Регламент 1698/2005 на ЕС,разпределени по четири основни оси, за да се постигнат целите от Националната стратегия за развитие на селските райони в България.
Общият бюджет за публична помощ за целия период на Програмата възлиза на 3 278 772 евро. Програмата подпомага земеделски производители,  микро, малки и средни предприятия, организации на производители, неправителствени организации, , общини и други стопански субекти, извършващи дейност предимно на територията на селските общини в страната. Териториалният обхват на ПРСР е 231 общини в България, намиращи се в селски райони.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
http://prsr.government.bg/

Министерство на земеделието и храните
http://www.mzh.government.bg/mzh/

Държавен фонд „Земеделие”
http://www.dfz.bg/

Национална служба за съвети  в земеделието
http://www.naas.government.bg/

Структурни фондове на ЕС
http://www.eufunds.bg/

ЕК – Представителство в България
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

Европейска комисия
http://ec.europa.eu/

Европейска мрежа за развитие на селските райони
http://enrd.ec.europa.eu/en/

Асоциация на земеделските производители в България
Национална асоциация на зърнопроизводителите
Българска асоциация на фермерите
Съюз на животновъдите в България
Асоциация на млекопреработвателите в България