ИСТОРИЯ

 

Първи стъпки

2005

Процесът за насърчаване на интереса на всички заинтересовани от развитието на селските райони в България и за подготовката на Национална селска мрежа започна през 2005г. по инициатива на Министерство на земеделието и храните, Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) и Програмата на ООН за развитие.

Този процес постави началото на широко информиране на потенциалните участници на местно ниво относно възможностите, които предоставя Селската мрежа и насърчаване на активно участие на заинтересованите социално-икономически партньори.

През този период функциите на временен секретариат на НСМ се изпълняват от ФРМС.

2003 - 2007

Съвместен проект на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и ПРООН „Устойчиво развитие на селските райони” оказва техническа помощ за подготовката за прилагане на подхода Лидер в пилотни общини: Трън, Вършец, Белица, Якоруда, Гърмен, Сатовча, Ардино, Кирково, Тополовград, Ивайловград, Маджарово.

Регистрирани 11 неправителствени организации (НПО), които изпълняват функциите на местни инициативни групи (МИГ), наблюдават и контролират изпълнението на проектните схеми по Фонда за демонстрационни проекти към проекта. 

2006 - 2008

Съвместен проект на МЗХ и ПРООН “Селска мрежа и Лидер” с участие на ФРМС, като изпълнител на дейности по проекта.

По този проект са обучени 50 експерти по подхода ЛИДЕР; организирана е Национална конференция „Първи стъпки на селската мрежа” и са проведени 6 регионални информационни срещи с участието на над 460 души.

Изготвена е концепцията за Националната селска мрежа и се избира логото на мрежата. Селската мрежа събира около 640 члена и е изготвен регистър на членовете на мрежата.

2006 - 2008

Съвместен проект на МЗХ и ПРООН “Екипи на колела в селските райони”.

Този проект тества модел на партньорство между Областните служби на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Бизнес-центровете на Проект JOBS на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) в 6 административни области: Видин, Пазарджик, Търговище, Хасково, Ямбол и Бургас. Подвижни екипи, състоящи се от експерти на двете организации предоствят на място информация и конкретни консултанстски услуги на земеделските производители и предприемачи.

 

Създаване на мрежата

2009 - 2010

Управляващия орган на ПРСР - дирекция “Развитие на селските райони” координира изпълнението на дейностите на Национална селска мрежа. На 28 май 2009 г. е проведена Национална среща с над 800 души, представляващи всички категории участници в мрежата. На срещата е приет План за действие на НСМ, а на присъствено заседание на Комитета за наблюдение (04.05.2010 г) , планът за действие на НСМ е официално одобрен. През 2010 г. са създадени три тематични работни групи: 1) Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика; 2) Устойчиво и конкурентно способно земеделие, маркетинг на земеделските продукти и 3) Подходът Лидер .

2011 – 2012

Към Управляващия орган на ПРСР - Дирекция “Развитие на селските райони” - се създава Национална селска мрежа. Мрежата е партньор на МЗХ в диалога с гражданското общество и съдейства за разширяване на участието му в процеса на планиране, наблюдение и изпълнение на политиката за развитие на селските райони.

Откриване на Звено за управление на Национална селска мрежа.

2012

През 2012 г. е обявена тръжна процедура за избор на външен изпълнител, който да изпълнява ролята на Звено за управление на Националната селска мрежа, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони.

В резултат на проведената тръжна процедура, на 10 ноември 2012 г. МЗХ и италианската фирма Агротек СпА подписват договор по проект „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на националната селска мрежа”. Договорът се изпълнява за период от три години от месец ноември 2012 г. до месец ноември 2015 г.