Междутериториално сътрудничество

Вътрешнотериториално сътрудничество се реализира между селски райони, обхванати от местни инициативни групи (МИГ), одобрени от министъра на земеделието и храните.

На страницата ще бъдат публикувана база данни за проекти, които се изпълняват в страната.