Принципи на работата на НСМ

  • Съвместимост с политиките и стратегиите в България и в ЕС
  • Икономическа, обществена и политическа приложимост
  • Допълване с други програми и постигане на синергия
  • Голямо въздействие на ниво крайни бенефициенти
  • Изграждане на капацитет и даване на права на целевите групи
  • Положителна дейност по отношение на проблемите, свързани с пол, етнос и култура
  •  Видимост и прозрачност