Работни срещи на ТРГ 1 през 2013 г.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА, 2 юли 2013

ТРГ 1 „Къси вериги на доставка от малките стопанства” проведе своето първо работно заседание на 02.07.2013г. На срещата бяха обсъдени подходите за работа на групата, фокуса на дейността й, разпределяне на отговорностите и срокове. За председател на ТРГ1 беше предложен и избран г-н Магърдич Хулиян от Европейски институт. От страна на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ, отговорен експерт е г-жа Мариана Милтенова.

Обсъдиха се подходите за разрешаване на проблемите на късите вериги за доставка на животинска продукция, които задължително включват отстраняване на недостатъците на Наредба 26. Постигнато бе съгласие, че няма сериозни нормативни пречки с директните доставки на растителните продукти, както и с преработката на растителните продукти.

Новият проекто-регламент за развитие на селските райони предлага създаването на фокусирани подпрограми сред които и 1) Къса верига на доставка и 2) Малки ферми. На този етап от разработването на новата ПРСР 2014-2020г. Министерство на земеделието и храните предвижда разработването на под-програма за малките стопанства, която да интегрира в себе си и подпомагане на късите вериги за доставка. Проведена беше среща между председателя на ТРГ1, представител на ЗУ и отговорния експерт за тематичната подпрограма за малки стопанства, на която беше постигнато съгласие за сътрудничество между двете работни групи.

Още снимки от проведената среща може да видите тук.

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА, 8 октомври 2013

Тематична работна група 1 се събра за втора работна среща на 8 октомври 2013 г. в София. Целта на срещата е обсъждане на получените коментари и бележки по работната версия на доклада по темата и подготовка на финалния доклад на групата. 

Снимки от проведената втора работна среща може да видите тук.