Първа работна среща на ТРГ 4

ТРГ4 „Приложение на подхода ЛИДЕР в България. Предизвикателства при прилагането му в България в периода 2007 – 2013 г. – научени уроци за бъдещия програмен период” беше учредена през месец март 2013г., като първото работно заседание се проведе на 25.06.2013г. За Председател на ТРГ4 беше избран г-н Боян Костадинов от МИГ Брезово-Братя Даскалови.  От страна на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ, отговорен експерт е г-н Здравко Сечков.

Заседанието протече бурно. Всички членове на групата изразяваха своето безпокойство от бавния ход на процеса по договаряне на одобрените от местните комисии проекти за финансиране и споделяха трудностите, които съпътстват прилагането на местните стратегии за развитие. Проблемите и трудностите се изразяваха непрекъснато по време на заседанието на тематичната група.

Беше направено предложение темата да се раздели на подтеми, като участниците приеха за по- продуктивно и целесъобразно да се формират две подгрупи, които да работят паралелно и в началото независимо една от друга.

Прие се, че първата тематична подгрупа  ще работи за „Преглед на модела за прилагане на ЛИДЕР в България, в сравнение с останалите страни в ЕС”.

Втората тематична подгрупа пое  ангажимент да работи по останалите две подтеми:

  • Определяне основните трудности /пречки в рамката за прилагане на ЛИДЕР в България и добри практики  и
  • Идентифициране на  възможни решения на различни нива в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за подобряване на административното прилагане на ЛИДЕР подхода.
Още снимки от проведената среща можете да видите тук.