Работни срещи на ТРГ 2 през 2013 г.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА, 04.07.2013 г.

ТРГ2 „Дефиниция на постоянни пасища и земеделски земи с висока природна стойност” проведе своето първо заседание на 04.07.2013г. в София. Членовете на групата представляват балансирано различните заинтересовани страни от ос 2 на ПРСР 2007-2013г. За председател на ТРГ 2 беше предложена и избрана г-жа Едита Дифова от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). От страна на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ, отговорен експерт е г-жа Вяра Стефанова.

Предложението на ТРГ2  е темата да се обвърже с основните проблеми в ПРСР.  В доклада от работата на ТРГ2 следва да има 2 части: постоянни пасища и земи с висока природна стойност (ВПС) и да се посочи връзката между тях.  Дефиниция на това какво е пасище, която да разгледа  какви са изискванията за определението „постоянно пасище” от страна на Европейската Комисия и прилагането им в България. Да се включат примери от практиката – какво се случва, как се получават плащанията, връзката между опазването на екосистемите и хората. Да се използва проучването на БАН „Ливади и пасища на България” публикувано през 50-те години. Специален акцент да се постави върху опазването на общинските пасища. Да се провери докъде е стигнала инвентаризацията на охрастените земеделски земи и горите.

Още снимки от проведената среща можете да видите тук.

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА, 9 октомври 2013

Тематична работна група 2 се събра за втора работна среща на 9 октомври 2013 г. в София. Целта на срещата бе обсъждане на получените коментари и бележки по работната версия на доклада по темата и подготовка на финалния доклад на групата. 

Снимки от проведената втора работна среща може да видите тук.