Тематична работна група 1

Една от основните дейности на ЗУ на НСМ  е създаване на Тематични работни групи (ТРГ),  работещи в рамките на НСМ в България. ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ. Работата на ТРГ всяка година от тригодишния период, трябва да завършва с писмен доклад или анализ с предложение и препоръки за решаване на обсъжданите проблеми или теми.

Работата в тематичната работна група е на доброволен принцип, като в рамките на нейното действие се предвиждат  едно-две заседания годишно за обсъждане на предложенията и финализиране на разработения доклад. Тематичната работна група се състои минимум от 6 и максимум от 12 експерти. В случай, че заявилите желание експерти са повече, се избират по двама експери от район за планиране. Тематичната работна група избира председател, а работата й се координира и подпомага  от експерти на ЗУ на НСМ. 
 
Сред темите и проблемите, които получихме в заявките на членовете на НСМ се откроиха две особено важни теми:  Къса верига на доставки и Дефиниция за малки стопанства. И двете теми са приети от УО на ПРСР – МЗХ.
 
За настоящата календарна година, членовете на ТРГ 1 избраха да работят по темата за "Къса верига на доставки". 
 
Късата верига на доставките може да разгледа подходите и опита, който много страни членки на ЕС и САЩ имат при реализацията на продуктите директно от земеделските стопанства. Много от малките стопанства в Европа и Америка реализират между 50-70% от продукцията си директно на клиентите, без да минават през посредници, борси и тържища.  Това дава възможност на фермерите да получат по-добри крайни цени за реализация на своята продукция, да получат обратна връзка от клиентите и да наблюдават директно пазара. От друга страна клиентите са сигурни в продукцията, която купуват, контактите им с фермерите, предполага  доверие и гаранция, как и къде са отглеждани и произведени продуктите, които купуват.
 
По тази тема могат да се разгледат нормативните и законови условия в България, предложения за промени на съществуващата наредба и черпейки от опита на другите страни-членки да подобрим и увеличим относителния дял на този вид реализация на земеделска продукция.
 
Дефиницията за „Малки стопанства” ще бъде от полза на фермерите, за новия програмен  период и адаптирането на това понятие при българските условия. Досега много от малките  стопанствата в България  не получават нито европейска, нито национална подкрепа, а в действителност те произвеждат крайни продукти или важни суровини за ХВП, за които биха могли да получат подкрепа. Някои от тях са полупазарни, други се опитват да излязат на светло и да разширят дейността си, но икономическите, нормативни и данъчни условия в страната не винаги създават добри предпоставки за тяхното развитие.
 
ВАЖНО: ТРГ 1 завърши своята работа и финализира доклада на тема "Къси вериги на доставка"