Тематична работна група 2

Една от основните дейности на ЗУ на НСМ, е създаване на Тематични работни групи (ТРГ), работещи в рамките на НСМ в България. ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ или регионалните и местни координатори. Работата на ТРГ всяка година от тригодишния период, трябва да завършва с писмен доклад или анализ с предложение и препоръки за решаване на обсъжданите проблеми или теми.

Работата в тематичната работна група е на доброволен принцип, като в рамките на нейното действие се предвиждат  едно-две заседания годишно за обсъждане на предложенията и финализиране на разработения доклад. Тематичната работна група се състои минимум от 6 и максимум от 12 експерти. В случай, че заявилите желание експерти са повече, се избират по двама експерти от район за планиране. Тематичната работна група избира председател, а работата й се координира и подпомага  от експерти на ЗУ на НСМ. 
 
След анализиране на постъпилите предложения за теми  темите, свързани с устойчиво управление на земеделските земи и опазване на околната среда, се сформира тематична работна група на тема „Дефиниция на постоянни пасища и земеделски земи с висока природна стойност”. 
 

ВАЖНО: ТРГ 2 завърши своята работа и финализира доклада на тема "Дефиниция на постоянни пасища и земеделски земи с висока природна стойност"