Тематична работна група 3

Една от основните дейности на ЗУ на НСМ, е създаване на Тематични работни групи (ТРГ), работещи в рамките на НСМ в България. ТРГ имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ или регионалните и местни координатори. Работата на ТРГ всяка година от тригодишния период, трябва да завършва с писмен доклад или анализ с предложение и препоръки за решаване на обсъжданите проблеми или теми.

Работата в тематичната работна група е на доброволен принцип, като в рамките на нейното действие се предвиждат едно-две заседания годишно за обсъждане на предложенията и финализиране на разработения доклад. Тематичната работна група се състои минимум от 6 и максимум от 12 експерта. В случай, че заявилите желание експерти са повече, се избират по двама експерта от район за планиране. Тематичната работна група избира председател, а работата й се координира и подпомага  от експерти на ЗУ на НСМ. 

След анализиране на постъпилите предложения за теми, свързани с подобряване качеството на живот в селските райони, предлагаме да се сформира тематична работна група на тема „Анализ и определяне на понятието „малка по размер инфраструктура” за целите на политиката за развитие на селските райони”. От прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. се отчита сериозен обем реализирани инвестиционни дейности и финансови ресурси за изграждане и подобряване на основни услуги за населението и бизнеса, както и за обновяване на населените места в селските райони. Тези усилия и действия следва да продължат и в програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., като се насърчава развитието на услуги и инфраструктура, които да спомогнат за социално приобщаване и обръщане на тенденциите за социален и икономически спад и обезлюдяване на селските райони. За новия период подпомагането на тези дейности и инвестиции се отнася единствено до дребна по мащаби инфраструктура, съгласно определеното, което всяка страна разпише и обоснове в програмата за развитие на селските район. Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. може да предвижда специфични дерогации от това правило единствено за инвестиции в широколентова инфраструктура и енергия от възобновяеми източници.

ВАЖНО: ТРГ 3 завърши своята работа и финализира доклада на тема Анализ и определяне на понятието „малка по размер инфраструктура” за целите на политиката за развитие на селските райони