Тематични работни групи

Една от дейностите на звеното за управление (ЗУ) на Националната селска мрежа (НСМ) е организиране и провеждане на заседания на тематични работни групи (ТРГ).

Какво представляват тематичните работни групи?

Тематичните работни групи се създават за улесняване на сътрудничеството между членовете с цел обмяна на експертни знания и практически опит при разработване и обсъждане на конкретни теми.

Темите, върху които се фокусират работните групи следва да са свързани с  политиката за развитие на селските райони и нейното прилагане, както и да са от общ интерес за по-голям брой членове на мрежата.

Резултатите от тематичните работни групи се представят под формата на доклад с анализ и/или препоръки по съответната тема, който от една страна се разпространява сред членовете на мрежата, а от друга се представя пред Управляващият орган на ПРСР, и когато е необходимо пред Комитета за наблюдение.

Как се определят темите за тематичните работни групи?

Темите могат да се предлагат от членовете на НСМ, от експертите на Звеното за управление на НСМ и регионалните звена, както и по инициатива на Управляващия орган на ПРСР.

Постъпилите предложения за теми се обобщават от експертите на ЗУ на НСМ и се одобряват от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. - Министерство на земеделието и храните.

Приоритет се дава на теми от национален и/или регионален интерес, които могат да послужат на широк кръг заинтерсовани лица, членове на мрежата и са релевантни към периода, в който се предлагат.

Какъв е принципът на работа на тематичните работни групи?

Тематичните работни групи работят  на доброволен принцип в рамките на определен мандат по отношение на:

  • Конкретен обхват на проучване, анализ и/или доклад по определената тема;
  • Експертен състав – обичайно участниците в тематичните работни групи са до 12 експерти, които активно участват в срещите;
  • Период на дейност, достатъчен за подготвянето на материалите и обсъждането им с експертния състав, не по-дълго от една година.
  • ЗУ координира дейността на тематичните работни групи.

Тематични работни групи в периода от 2007 г. до 2012 г.

През 2010 г. са предложени за създаване осем тематични работни групи, като реално са структурирани само следните три групи:

Трите групи са провели учредителни срещи, след което дейността им е преустановена.