Цели на НСМ

Националната селска мрежа (НСМ) е инструмент за подкрепа и реализиране на политиката за развитие на селските райони. Нейната мисия е да подпомогне усилията по изпълнение на Програмата за развитие на селските райони във всяка от трите й приоритетни области:

  • Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горския сектор;
  • Подобряване на околната среда и селската природа;
  • Подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика.

Конкретни цели на НСМ

  • Разпространение на информация сред членовете на мрежата по актуални теми, свързани с политиката за развитие на селските райони;
  • Обмен на опит, знания и добри практики за развитие на селските райони от България и другите страни-членки на Европейския съюз;
  • Осигуряване на платформа за среща на интересите и капацитета на своите членове за обсъждане на ефективни и целесъобни решения за развитието на селските райони;
  • Осигуряване на „обратна връзка” за текущите проблеми и възможни решения по прилагането на Програмата за развитие на селските райони;
  • Съдействие за изграждане и укрепване на капацитета на местните инициативни групи (МИГ) по подхода ЛИДЕР;
  • Насърчаване на сътрудничеството между членовете на регионално, национално и транс-национално равнище;
  • Формиране и поддържане на устойчива Национална селска мрежа в България.