За проекта

 

В изпълнение на точка 16.2 на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. функциите на Звеното за управление на НСМ се възлагат от МЗХ на външен изпълнител чрез конкурсна процедура.

През месец ноември 2012 г. дейностите по администрирането и управлението на Националната селска мрежа са възложени с договор на италианската фирма Агротек СпА
 
Проектът „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на националната селска мрежа” се финансира в рамките на Техническата помощ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Договорът влиза в сила на 10 ноември 2012 г. и се реализира в рамките на 35 месеца, до ноември  2015 г. 
 
Цели на проекта:
 • Да се създаде звено за управление, което да администрира, управлява и подпомага структурите на националната селска мрежа в България.
 • Да се осигури ефективно и ефикасно управление на Националната селска мрежа
Главният партньор по проекта е Министерството на земеделието и храните. 
Oбщото ръководство и контрол върху изпълнението на проекта, се осъществява Комисията за управление и контрол, сформирана към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.
Стратегическите решения свързани с дейността на Националната селска мрежа, се взимат от Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони. 


Планирани резултати, съгласно Техническото задание на проекта:

 • Определени минимум 28 експерти-координатори;
 • Към 31.12.2015 г. изградени връзки между участниците в НСМ, тематичните работни групи и местните инициативни групи и усъвършенствано и устойчиво сътрудничество между членовете на мрежата на регионално, национално и транс-национално равнище.
 • Техническа и методическа помощ, предоставена на участниците в НСМ;
 • До края на 2015 г. проведена Национална конференция за отчитане напредъка по ПСРС и приноса на НСМ;
 • Проведени тематични работни срещи с регионалните координатори и представители на членовете на НСМ за обсъждане на дейността, в зависимост от степента на напредък на работата на НСМ;
 • Осъществен информационен обмен между НСМ, други национални мрежи в Европейския Съюз и Европейската мрежа за развитие на селските райони;
 • Разработени критерии за подкрепа на проекти за между териториално и транс-национално сътрудничество, в това число и проекти на МИГ, в зависимост от степента на прилагане на ос 4 ЛИДЕР;
 • Проведени минимум 2 пъти годишно срещи, семинари, конференции за набиране на идеи и обсъждане на интегрирани проекти, в зависимост от степента на напредъка на работата на НСМ;
 • Проведени заседания на тематични работни групи, в зависимост от степента на напредък на работата на НСМ и/или по преценка на Управляващия орган;
 • Организирани обучения, участия в международни срещи и тематично-методологични семинари, съвместно с Управляващия орган, в зависимост от степента на напредък на работата на НСМ и/или по преценка на Управляващия орган;
 • Укрепен капацитет на МИГ по ос 4 ЛИДЕР;
 • Извършени мероприятия за обмен на опит, знания и добри практики от страната и други страни-членки на ЕС;
 • Изготвени веднъж годишно анализи на Европейската мрежа за развитие на селските райони и националните селски мрежи в други страни-членки, съгласно одобрения План за действие на НСМ;
 • Изготвени анализи, включващи препоръки, разпространяване на информация относно проекти за между-териториално и транс-национално сътрудничество, съгласно одобрения План за действие на НСМ. Анализите ще се изготвят веднъж годишно, като предшестват периодите за програмиране и кандидатстване с проектите за между-териториално и транс-национално сътрудничество;
 • Подготвени и разпространени печатни издания, свързани с НСМ и ЛИДЕР;
 • Постоянно поддържане, надграждане и актуализиране на интернет страница на НСМ за времето на функицониране на НСМ. Постоянно поддръжане и актуализиране на регистър на членовете на НСМ и регистър на постъпилите въпроси за НСМ, за времето на функциониране на НСМ.